12.10.2017

Geoblogi: LiDAR-korkeusmallit geologisen tiedon lähtökohtana

Teksti:
Antti Ojala, erikoistutkija
Pertti Sarala, tutkimusprofessori

Suomen Geologisen Seuran tuoreessa Bulletin of the Geological Society of Finland -julkaisusarjassa on ilmestynyt teemanumero LiDAR-korkeusmallien hyödyntämisestä maankamaran geologisen tiedon tulkinnassa.

Teemanumero, “Glacial dynamics and landforms in northern Europe: recent advances using LiDAR”, liittyy GTK:n Karttatietokanta-tuotantomallin kehittäminen -projektiin. Julkaisuun on koottu artikkeleita liittyen maaperän jäätikkösyntyisten kerrostumien kartoittamiseen ja karttatietokannan sisältöön.

Artikkeleissa tuodaan esiin kuinka LiDAR-korkeusmallit ovat mullistaneet geologisen karttatuotannon tulkintapainotteiseen ja kustannustehokkaaseen suuntaan.  LiDAR mahdollistaa maanpinnanmuotojen aiempaa tarkemman havainnoinnin, erilaisten muodostumatyyppien ja rakenteiden sekä niiden välisten suhteiden tutkimuksen sekä maanpinnan kolmiulotteisen tarkastelun.

Kokenut geologi voi LiDAR:ia ja paikkatietojärjestelmiä hyödyntäen luokitella karttakuvioita olemassa olevan kartoitustiedon sekä maanpinnan tarkkapiirteisen morfologian perusteella. Uuden kartoitustiedon pohjalta on mahdollista tehdä arvioita esimerkiksi jäätikön ja sen kielekevirtausten käyttäytymisestä viimeisen jääkauden aikana.

Nykyisin suurin osa Suomen pinta-alasta (n. 90 %) on LiDAR-aineiston kattamaa. Myös muissa Pohjoismaissa LiDAR on laajasti käytettävissä.

Vuosina 2016–2017 kartoitus on painottunut Järvi-Suomen ja Kuusamo–Ranuan jäätikkökielekkeiden alueille. Se kartoitusaineisto on tallennettu digitaaliseen tietokantaan, joka kartuttaa GTK:n julkisia tietovarantoja.

Teemanumeron artikkelien kirjoittamiseen osallistui 13 GTK:n tutkijaa ja 3 tutkijaa Toronton ja Oulun yliopistoista. Toimittajina olivat GTK:n Antti E.K. Ojala ja Pertti Sarala yhdessä Suomen Geologisen Seuran Bulletinin päätoimittaja Jussi Heinosen kanssa.

Teemanumeron painossa olevat artikkelit ovat ladattavissa osoitteesta: http://www.geologinenseura.fi/bulletin/In_Press/index.html

Bulletinin LiDAR-erikoisnumeron kansilehdessä on vinovalaistu LiDAR-korkeusmalli Keski-Suomesta. Kansikuvassa näkyy maaperän eri moreenimuotoja (fluting, kumpumoreeni), kalliopaljastumia, sekä rantavalleja. (Kuvan käsittely: Antti E.K. Ojala)

 

Antti Ojala

Teksti: Antti Ojala

Antti Ojala toimii tutkijana GTK:n Alueellinen geotieto -yksikössä Espoossa. Hän on sedimentologian ja glasiaaligeologian asiantuntija ja työskennellyt maaperäkerrostumien ominaispiirteiden ja eri kerrostumisympäristöjen parissa lukuisissa eri projekteissa. Hän on hyödyntänyt LiDAR-korkeusmalleja mm. Itämeren kehityksen, maaperän eri moreenimuotojen sekä jääkauden jälkeisten kallioperän siirrosten tutkimisessa.

Pertti Sarala

Teksti: Pertti Sarala

Pertti Sarala on kvartääritutkimuksen, maaperägeologisen malminetsinnän ja geokemiallisen menetelmäkehityksen asiantuntija ja toimii parhaillaan tutkimusprofessorina GTK:n Alueellinen geotieto -yksikössä Rovaniemellä sekä Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekunnassa Oulussa. Hän hyödyntää korkeusmalleja ja LiDAR-dataa työkaluna jäätikkösyntyisten maaperämuodostumien ja alueellisen glasiaalidynamiikan tutkimuksessa.